شماره حساب ها

نام بانک

شماره حساب

شعبه-کد شعبه

پاسارگاد

239-110-10547643-1
550570023911010547643001 IRکدشبا

سرو - 239

پارسیان

1066-21-13469-3
560540106602100013469003 IR کدشبا

سرو غربی - 2/1066

ملت

38896168/61
490120000000003889616861 IR کدشبا

حافظ بورس-62059

ملی

0105992395000
540170000000105992395000 IRکدشبا

بورس اوراق بهادار-695

سامان

849-40-43883-1
930560084904000043883001 IR کدشبا

سی تیر-849

اقتصاد نوین

176-2-4295097-1
790550017600204295097001 IR کدشبا

سرو غربی-176

 


تمامی حقوق این سایت متعلق به شرکت کارگزاری فیروزه آسیا می باشد