نمودار شاخص ها
عنوان مقدار شروع مقدار
شاخص کل 262,817/6
شاخص صنعت 235,611/7
شاخص50شرکت فعالتر 10,423/7
شاخص آزاد شناور 299,628/7
شاخص 30 شرکت بزرگ 11,344/7
شاخص قیمت 50 شرکت 620,622/9
شاخص بازار اول 191,561/1
شاخص بازار دوم 532,013/9
در حال بازیابی اطلاعات
نمودار
تمامی حقوق این سایت متعلق به شرکت کارگزاری فیروزه آسیا می باشد